Rozvoz jídel - Praha, Říčany, Kladno, Slaný, Chomutov, Kadaň, Most, Jirkov a okolí

Soutěž
Krabičková dieta
Domácí moučníky
Domácí dorty
Domácí knedlíky
Dělená strava

Obchodní podmínky


Majitelka internetových stránek, prodejce chlazených jídel a knedlíků, taktéž výrobce a rozvozce chlazených jídel: Rozvoz jídel Březno, Světlana Darvašová, ičo: 68453183, dič: 7452082748. Sídlo firmy: Šefánikova 186, Březno 43145.

1. Obecná ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi prodávajícím (provozovatel internetového obchodu) a kupujícím při prodeji a dovozu jídel prostřednictvím internetového obchodu www.rozvoz-jidel.com .
Kupující je povinen se s obchodními podmínkami seznámit před odesláním objednávky. Objednáním jídel potvrzuje kupující souhlas s níže uvedenými obchodními podmínkami.

2. Kontakty na prodávajícího
Rozvoz jídel Březno, Světlana Darvašová, Štefánikova 186, Březno 43145
Telefon na majitele firmy:
Majitelka – Světlana Darvašová – 603812254 – email: svetlanadarvasova@seznam.cz
Obchodní zástupce – Josef Darvaš – 603591676 – email: josef.darvas@seznam.cz

3. Objednávky
Zboží lze objednat následujícím způsobem:
a/ přes objednávkový systém na našich stránkách www.rozvoz-jidel.com Pro snadnější komunikaci s Rozvozem jídel se zaregistrujte, pokud to neučiníte, budete zaregistrováni a na email Vám přijde potvrzovací email. Registrace Vás k ničemu nezavazuje, jen k platbě odebraných obědů. Při dalším kontaktu s Rozvozem jídel vyplníte jen Login a Heslo a nebudete muset vyplňovat všechny údaje.
b/ emailem/objednávky/reklamace: info@rozvoz-jidel.com
c/ na základě dodání našeho jídelního lístku naším kurýrem, kupující vyplní veškeré údaje pro dovoz jídela, fakturační i dodací adresu, včetně kontaktu na objednatele: jméno,příjmení, telefon, email
Telefonní spojení kdo kanceláře/objednávky/reklamace.
Mobil: 731322904, 608991911
Pevná linka/fax: 474692072
Reklamace majitelka: stiznostirozvozjidel@email.cz
Objednávky přijímáme na celý týden nebo nejpozději den předem do 14 hodin. Vyjímkou jsou diety a menu, ty lze objednat nejpozději do 8 hodin den předem.
Doručená objednávka bude zpětně potvrzena na Vámi uvedený email, pokud objednávku učiníte přes objednávkový systém na našich stránkách.
Kupující má právo zrušit objednávku nejpozději den předem do 12 hodiny. Vyjímkou jsou diety a menu, ty lze zrušit nejpozději do 8 hodin den předem. Nejlépe emailem, nebo telefonicky na uvedených číslech. Po tomto termínu je objednávka považována za závaznou a její pozdější zrušení nebude akceptováno.

Zboží, které není objednáno přes objednávkový systám na stránkách www.rozvoz-jidel.com je nutné uvést následující údaje:
Jméno a příjmení objednatele, fakturační adresu, adresu dodání (je-li odlišná od adresy fakturační), kontaktní telefon, email a u podnikatelských subjektů navíc obchodní jméno, sídlo firmy, jméno a příjmení objednávající osoby, IČO a DIČ, je-li plátcem DPH. Objednávky jsou evidovány do úplného vykrytí.

4. Ceny
Veškeré ceny jsou uvedeny na našich stránkách www.rozvoz-jidel.com včetně DPH, kupní cena zboží je stanovena ceníkem platným ke dni objednávky. Ceny jsou konečné, doprava i balení je zdarma. Dále Vám ceník můžeme zaslat na požádání, poštou, po našem kurýrovi či emailem. Prodávající si vyhrazuje právo změny cen v závislosti na okolnostech, které sám nemůže ovlivnit.

5. Platební podmínky
Objednané zboží je možné uhradit následujícím způsobem:
a/ Hotově řidiči při každém závozu.
b/ Hotově řidiči 1x týdně vždy v pátek.
c/ Z předplatného na celý měsíc (min. 2000 Kč, které lze zaslat převodem na účet a nebo hotově řidiči.                                                            d/ 1x měsíčně zpětně hotově řidiči nebo převodem na základě vystavené faktury - POUZE PRO DLOUHODOBÉ OBDĚRATELE.

Pokud bude řidiči vydána platba za zboží, bez řádně vyplněného přijmového dokladu či faktury, nenese firma Rozvoz jídel Březno odpovědnost. Doklad o zaplacení vždy pečlivě uschovejte, pro případnou kontrolu.

čÍslo účtu: 1024063369/0800

e/ Zákazník je povinnen uhradit zboží odebrané od firmy Rozvoz jídel Světlana Darvašová ičo: 68453183, do doby splatnosti na faktuře, nebo do 7 pracovních dnů, od doby doručení vyúčtování. Při výběru hotovosti řidičem, na základě příjmového dokladu, ihned. 

f/ Vyplněním objednávky - jídelního lístku - se zákazník zavazuje doručené zboží uhradit, způsobem: Platenbí podmínky. Pokud tak neučiní, souhlasí s uveřejněním svého jména/firmy a adresy na našich stránkách, jako neplatič. Zákazník - neplatič, je předem upozorňován o nedodržení smluvínch podmínek, doporučenou poštou, telefonem, sms, mailem. Písemná doohoda o splátkách, je možná. Toto se týká pouze zákazníka, který nechce zaplatit, nereaguje na doručená upozornění.

6. Dodací podmínky
Objednané zboží je dovezeno na adresu objednatele naším kurýrem, v pracovní dny mezi 7 až 14 hodinou. Doba dovozu se může změnit, v případě špatné dopravní situace, nebo špatného počasí, defektu či havárie.

7. Záruční podmínky
Na zboží je poskytnuta záruka tři dny od výroby, v rozsahu ustanovení obecně platných předpisů. Na hlavních jídlech je uveden datum spotřeby. Záruka se nevztahuje na závady způsobené:
neoprávněným zásahem, nevhodným skladováním, neodbornou manipulací v důsledku použití zboží k jiným než určeným účelům vlivem živelní pohromy nebo zásahem vyšší moci.

8. Reklamace
Při převzetí zboží je kupující povinen zkontrolovat, zda nevykazuje vady způsobené přepravou. Pokud ano, je kupující povinen zboží nepřevzít. O této skutečnosti neprodleně informovat prodávajícího. Při převzetí zboží bez zbytečného prodlení provést kontrolu množství a druhu dodaného zboží, o zjištěných závadách neprodleně informovat prodávajícího. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Zboží uchovávejte v chladničkách. Vady vzniklé nevhodnou manipulací nebo skladováním nelze reklamovat.
Oprávněné reklamace budou řešeny okamžitě, případně vrácením kupní ceny (dle dohody). Pro úspěšné řešení reklamace je nezbytné kontaktovat kupujícího okamžitě, telefoniky,mailem.

9. Ochrana osobních dat
Veškerá osobní data kupujícího, která jsou součástí objednávky, považuje firma Rozvoz jídel Březno za diskrétní a jsou uchovávána v souladu se Zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Firma Rozvoz jídel Březno se zavazuje zásadně nesdělovat osobní údaje třetím osobám kromě těch, které se přímo podílejí na prodeji (banky, přepravci), a to jen v nezbytně nutném rozsahu. Kupující má právo na vymazání osobních údajů, pokud o to požádá písemnou formou. V tom případě budou jeho data vymazána z databáze firmy Jana Bláhová – Vinium Hellas do 3 dnů po obdržení žádosti.

10. Závěrečná ustanovení
Výše uvedené obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách www.rozvoz-jidel.com v den odeslání objednávky kupujícím. Prodávající si vyhrazuje právo změnit obchodní podmínky bez předchozího upozornění. Účastníci se výslovně ve smyslu ust. § 262 odst. 1 Obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti Obchodním zákoníkem, zejména jeho ustanovením § 409 a následující. Tyto všeobecné podmínky jsou platné od 1. 1. 2013 do odvolání nebo jejich změny.

 

Vyhraj Auto Snů
                                                   Zpracování a ochrana osobních údajů    |    Cookies

                                                  

 Přihlášení uživatele (zákazníka)

 Přihlášení do administrace